Związki Jana Pawła II z Jasłem i ziemią jasielską.

W kwietniu 2015 r. przypada 10 rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, a także w październiku 15 rocznica nadania Mu tytułu honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Święty Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Od 1942 r. uczęszczał na tajne kursy formacyjne seminarium krakowskiego. 1 listopada 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie. 4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował Go biskupem pomocniczym w Krakowie, a papież Paweł VI w 1964 r. arcybiskupem tego miasta. 26 czerwca 1967 r. papież Paweł VI wyniósł Go do godności kardynała. Na konklawe 16 października 1978 r. został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Na Stolicy Piotrowej zasiadał 9497 dni (pontyfikat 3-ci pod względem długości). Aby głosić Ewangelię odbył 104 podróże zagraniczne odwiedzając 131 krajów. Pełnił posługę liturgiczną w diecezji rzymskiej i na całym świecie. Pod Jego przewodnictwem Kościół wszedł w trzecie tysiąclecie i świętował Wielki Jubileusz Roku 2000. Jan Paweł II poprzez Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystyczny przyczynił się do odnowy duchowej w Kościele. Wśród głównych dokumentów należy wymienić  14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, a także katechezy wygłaszane podczas audiencji generalnych i przemówienia wygłaszane we wszystkich zakątkach świata. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21,37. Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI – 1 maja 2011 r. Kanonizowany przez papieża Franciszka 27 kwietnia 2014 r.

 

Kardynał Karol Wojtyła na ziemi jasielskiej.

Jedną z uroczystości maryjnych obchodzonych w ramach milenium Polski była peregrynacja Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Począwszy od 4 września 1966 r. dokonywała się poprzez symbole: Świecę i Ewangeliarz. Uroczystości nawiedzenia diecezji przemyskiej rozpoczęły się od jasielskiej parafii. W Jaśle władze i służba bezpieczeństwa przyjęły wobec nawiedzenia wrogą postawę. Propagandę prowadzono w szkołach, biurach i urzędach, gdzie oficjalnie zabroniono brania udziału w nadchodzących uroczystościach religijnych. Na czas trwania uroczystości w Jaśle władze miejskie wydały zakaz dekoracji domów i bloków mieszkalnych symbolami religijnymi i państwowymi. Zastraszano zwolnieniami z pracy w przypadku naruszenia tych zarządzeń. Zabroniono pomagać księżom, przyjmować na nocleg czy wreszcie prowadzić sprzedaż materiałów: białego, żółtego i niebieskiego. Przed rozpoczęciem uroczystości funkcjonariusze MO fotografowali dekoracje i ustalali tożsamość osób.

W dniu nawiedzenia 8 marca 1970 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie, uroczyście witali jaślanie symbole cudownego obrazu MB Częstochowskiej: Świecę i Ewangeliarz. O godz. 16,45 ukazała się kawalkada aut na drodze biegnącej od Gorlic, gdzie wcześniej odbyło się pożegnanie symboli. Kolumna aut przejeżdżała w Jaśle ulicą 3 Maja obok kościoła franciszkańskiego do kościoła farnego. Uroczystościom w Jaśle przewodniczył arcybiskup poznański Antoni Baraniak w zastępstwie chorego wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podczas nabożeństwa kardynał Karol Wojtyła wygłosił na placu obok kościoła parafialnego okolicznościowe kazanie. Przyobiecał także jaślanom, że będąc w Rzymie przekaże informację o uroczystościach Ojcu

Świętemu Pawłowi VI. Pobyt metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w Jaśle upamiętnia dzwon ufundowany w kościele farnym.

W Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej w Dębowcu kard. Karol Wojtyła uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 125-lecia objawienia się Matki Boskiej w La Salette. Uroczystości, którym patronował ks. kardynał Stefan Wyszyński, odbyły się w dniach 14 – 17 września 1972 r. Ks. kard. Karol Wojtyła przybył do Dębowca w wigilię jubileuszu – 16 września. Przy ołtarzu polowym  godzinach wieczornych przewodniczył koncelebrowanej mszy św.

W kościele parafialnym w Przeczycy k. Jasła kard. Karol Wojtyła rekoronował cudowną figurę Matki Boskiej 31 sierpnia 1975 r. Mszę św. koncelebrował wraz z biskupami diecezji tarnowskiej, krakowskiej i przemyskiej, oraz kardynałem z Afryki.

16 października 2000 r. Rada Miejska nadała w 22 rocznicę pontyfikatu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła papieżowi Janowi Pawłowi II. Akt nadania tytułu i medal wręczyła papieżowi delegacja władz samorządowych podczas specjalnej audiencji w dniu 20 listopada 2000 r.

Nasze pokolenie ma wyjątkowe szczęście. Mamy ogromne duchowe dziedzictwo, które pozostawił nam Jan Paweł II. Musimy dokładnie się z nim zapoznać i przyjąć do realizacji.

Na tegorocznych spotkaniach pragniemy przedstawić to, czego uczył nas Jan Paweł II pielgrzymując do Ojczyzny.

 

Związki Jana Pawła II z Jasłem i ziemią jasielską opracowano na podstawie materiałów zredagowanych przez Pana Zdzisława Świstaka.

 

Oprac. Kazimierz Rozenbeiger

Dodaj komentarz