NASZ STATUT

STATUT

STOWARZYSZENIA  „SOLIDARNI  W  JAŚLE”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Solidarni w Jaśle” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej, która otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie „SwJ”.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jasło.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

 1. Stowarzyszenie „SwJ” posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 )
  z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” w latach 1980 – 1989, będących wiernymi ideom, które stały się podstawą wielkiego ruchu społecznego
  w latach 80 – tych ubiegłego wieku.
 2. Do Stowarzyszenia mogą być także przyjęte osoby, które po 1989 r. swoją postawą
  i działaniem propagowały idee „Solidarności”.
 3. Do Stowarzyszenia nie mogą należeć osoby, które świadomie współpracowały
  ze służbami bezpieczeństwa PRL lub były pracownikami tych służb.
 4. Osoby prawne oraz osoby fizyczne, które utożsamiają się z wartościami (celami) niniejszego Stowarzyszenia mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Cele Stowarzyszenia:

1)    propagowanie idei solidarności między ludźmi będącej podstawą działania NSZZ „Solidarność”,

2)    dokumentacja działań NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu jasielskiego,

3)    pomoc byłym i aktualnym członkom NSZZ „Solidarność” będącym w trudnej  sytuacji materialnej,

4)    występowanie o odznaczenia związkowe oraz państwowe dla zasłużonych
w działalności NSZZ „Solidarność”,

5)    przeciwdziałanie wypaczaniu historii NSZZ „Solidarność”,

6)    organizowanie wystaw, odczytów, szkoleń, konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń kulturalnych w celu rozpowszechniania wiedzy o historii NSZZ „Solidarność”,

7)    działalność wydawnicza,

8)    prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz popularyzowanie wiedzy historycznej,

9)    prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     gromadzenie materiałów archiwalnych dotyczących NSZZ „Solidarność”, szczególnie z rejonu jasielskiego,

2)     przygotowywanie i rozprowadzanie publikacji i filmów dokumentujących historię NSZZ „Solidarność”,

3)     przygotowywanie artykułów i innych materiałów do lokalnej prasy i środków społecznej komunikacji,

4)     odbywanie spotkań w szkołach i zakładach pracy w celu popularyzacji idei
i historii NSZZ „Solidarność”,

5)     organizowanie pomocy prawnej i materialnej osobom związanym z NSZZ „Solidarność”,

6)     zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska w sprawach publicznych,

7)     prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów.

 1. Cele statutowe mogą być realizowane odpłatnie bądź nieodpłatnie.
  1. Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu przez Stowarzyszenie wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym bądź honorowym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
  1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo, materialnie lub organizacyjnie realizację celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia.
  2. Członkami honorowymi mogą zostać osoby prawne i osoby fizyczne, które wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 9

 1. Kandydat na członka Stowarzyszenia przedkłada do zarządu Stowarzyszenia:

a)     pisemną deklarację członkowską;

b)     pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia.

 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie pisemnej uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Członkiem zwyczajnym oraz wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek
  i podjęciu pozytywnej decyzji w tej sprawie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od decyzji odmownej Zarządu, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 4. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu lub wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 5. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności ma prawo do:

a)     uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału
w głosowaniu,

b)     wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)      wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia, m.in. poprzez zgłaszanie do organów Stowarzyszenia postulatów oraz wniosków w sprawach związanych
z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)     występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,

e)     uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

f)       korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do zadań Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym
  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, uczestnicząc w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

a)     aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji celów statutowych,

b)     przestrzeganie postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia,

d)     regularne opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Stowarzyszenia

e)     dbałość pracą i postawą o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)     pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)     śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności
do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)      likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)     wykluczenia.

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)     nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok,

b)     postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)      postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)     działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które winno zostać złożone za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia
  o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego
  w wypadkach określonych w ust. 2 lit. b – d niniejszego paragrafu.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12

Organami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)     Zarząd Stowarzyszenia,

c)      Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2 – letnią kadencję
  do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się
  w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
  z powodu:

a)     ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)     pisemnej rezygnacji,

c)      odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres
  do upływu kadencji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b, pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 14

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut
  nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy conajmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny (30 minut) po pierwszym terminie.

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 3. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez pełnomocników, mając jeden głos.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący, każdorazowo wybrany z grona przybyłych na zebranie członków. Spośród członków wybiera się również Sekretarza Zebrania, który sporządza protokół z posiedzenia.
 3. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż
  w okresie trzech miesięcy po zamknięciu danego roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)    z własnej inicjatywy,

b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)    na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
 2. Zarząd obowiązany jest uwzględnić proponowany we wniosku (żądaniu) porządek obrad, który może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. b) i c), Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.:

1)       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)       uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

3)       zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

4)       powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

6)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, jak i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania bądź odmowy absolutorium poszczególnym członkom władz (organów) Stowarzyszenia,

7)       podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia

i przeznaczenia jego majątku,

8)       podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

9)       powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

10)   uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

11)   podejmowanie uchwał w przedmiocie  przyjęcia członka honorowego

12)   uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

13)   Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd następujących czynności:

a)     nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)     nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)      zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)     wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)     rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)       przyjęcie lub odrzucenie spadku.

14) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych pod obrady,

z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

§ 19

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swą pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd jako organ wykonawczy Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie
  na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały. Nowo wybrani członkowie mogą wybrać spośród siebie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.
 2. Zarząd realizuje swoje zadania statutowe na podstawie podejmowanych przez siebie uchwał.
 3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania
  od podjętej przez Zarząd uchwały bezpośrednio do Walnego Zebrania Członków,
  w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o podjęciu uchwały przez Zarząd,
  nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty podjęcia uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.
 4. Zarząd ma obowiązek ogłaszania podjętych przez siebie uchwał w biurze Stowarzyszenia przez ich zamieszczenie w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.

§ 21

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)       realizacja celów Stowarzyszenia

2)       sporządzanie planów pracy i budżetu

3)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4)       wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków,

5)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (składanie oświadczeń woli

w jego imieniu),

6)       zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, z przedsiębiorcami w zakresie dotyczącym celów statutowych Stowarzyszenia,

7)       składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań rocznych ze swojej działalności,

8)       podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia osób w poczet członków Stowarzyszenia i ich wykreślenia,

9)       występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie osób
z członków Stowarzyszenia,

10)   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

11)   organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od trzech członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)     będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)     skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji, jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność
  ta dotyczy.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

3)     składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków

w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

4)     przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

5)     prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

6)     składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

7)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie i trybie określonym w niniejszym Statucie,

8)     składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności.

§ 24

 1. Komisja realizuje swoje statutowe uprawnienia na posiedzeniach zwoływanych conajmniej raz do roku, nie później niż na 7 dni przed zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zatwierdzającego poprzedni rok działalności Stowarzyszenia. Komisja może obradować na posiedzeniach zwołanych ad hoc.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2.  Dochodami Stowarzyszenia są:

a)     wpływy ze składek członkowskich,

b)     dochody z majątku Stowarzyszenia,

c)      dotacje,

d)     darowizny, zapisy i spadki,

e)     wpływy z własnej działalności.

 

§26

 1. Zabrania się:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)     przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Za prawidłowość dysponowania majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

 

§ 27

 1. Składki członkowskie winny być wpłacane przez członków Stowarzyszenia miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków o ich wysokości na dany rok.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

§ 28

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności conajmniej połowy członków Stowarzyszenia. Przepisu § 14 nie stosuje się.

§ 30

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności
  co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Przepisu § 14 nie stosuje się.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia, oraz wskazywać osobę likwidatora, jak również kwestię wykorzystania – podziału środków finansowych znajdujących się na koncie Stowarzyszenia w dniu powzięcia przedmiotowej uchwały, z uwzględnieniem kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego.
 3. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Podpisy Założycieli – w załączeniu.

 

Statut wpisano do KRS pod nr 421 748  dnia 25 maja 2012 r.